Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home1/roadlead/public_html/plugins/system/jch_optimize/jchoptimize/fileretriever.php on line 58

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/roadlead/public_html/libraries/src/Cache/Storage/FileStorage.php on line 315
תקנות אופניים חשמליים
 

יוצרים שינוי בקידום אורח חיים בריא, פעיל ובטוח

פייסבוק מדריכים בדרכים  גוגל + מדריכים בדרכים
 
 
תקנות התעבורה (תיקון  מס'   ), התשע"ד-2014
 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(א), 18ו-70(1) עד (4),  (16), (17) ו-(24) לפקודת התעבורה  (להלן - הפקודה) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א (א) לחוק יסוד: הכנסת  וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , אני מתקין תקנות אלה:
 
תיקון תקנה 1
 
.בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961  (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "אופנוע להגשת עזרה ראשונה" יבוא: 
""אופניים עם מנוע עזר"- אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ושנתקיימו בהם כל אלה:
 
(1)ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;
(2)המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;
(3)כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;
(4)מותקן בהם:
 
(א) צופר או פעמון;
(ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1);
(ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2);
(ד) מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 130(3);
(ה) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3);
 
(5)אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014), (להלן בתקנה זו ובסימן ב3' בפרק השני - המועד הקובע) –
 
(א) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן- התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;
(ב) לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד;  
 
(6)   אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו –
 
(א) הם עומדים בדרישות תקן רשמי ת"י 15194 - אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה"  (להלן - התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il  ; בהיעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה;
(ב) מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;
 
(7) הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין.".
הוספת סימן ב'3 בפרק השני של חלק ב'
 
2. אחרי תקנה 39טו לתקנות העיקריות יבוא:
 
"סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר
 
נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר39טז.
 
לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5) ו-(6) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן -
 
(1)מלאו לו ארבע עשרה שנים או יותר;
(2)באופניים כאמור התקיימו הדרישות הבאות:
(א)אם נרכשו לפני המועד הקובע -  
(1)המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד;
(2)מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים;
יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה 
 
(2) כאילו נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה, תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת;
(ב)אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו -  
(1)המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש;
(2)מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר";
(3)הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת השלוש עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים. 
 
פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה 39יז. 
נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור – 
 
(1)מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה;
(2)מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.".
 
תיקון תקנה 129
 
3.בתקנה 129(ב) לתקנות העיקריות-
(1) אחרי "שביל מיוחד" יבוא "או נתיב מיוחד";
(2) אחרי "אלא באותו שביל" יבוא "או נתיב (להלן – שביל אופניים)".
 
הוספת תוספת שלוש עשרה
4.אחרי התוספת השתים עשרה לתקנות העיקריות יבוא:
 
"תוספת שלוש עשרה סימון אופניים עם מנוע עזר לפי התקן הרשמי (תקנה 39טז(2)(ב)(3))
 
תחילה
5.תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן- יום התחילה).
 
הוראת שעה
6.בתקופה מיום התחילה ועד ליום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר  2015), יראו כאילו אחרי תקנה 129(ג) בא:
"(ד)לא ירכב אדם שגילו עולה על ארבע עשרה שנים ואינו עולה על שש עשרה שנים על אופניים עם מנוע עזר, אלא בשביל אופניים".
 
__________________ התשע"ד
 
ישראל כ"ץ
 
(____________________ 2014)
 
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 
להלן לינק להורדת חוברת ההסברה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אודות אופניים חשמליים שהיינו שותפים לכתיבתה.
 
 
 

 
 

לוגו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםלוגו אגף לזהירות בדרכים משרד החינוך